• sxv180026@utdallas.edu

Officers

   Srivaishnavi Ramakrishnan
                President

                             Jatin Jain
                       Vice President

                        Tanvi Gupta
                          Secretary

                        Shaily Shah
                         Treasurer

                           Shobhit Sabharwal
                                  Treasurer

              Dheeraj Chandrahas
                       Membership

                                    Dr Avanti Sethi
                                    Faculty Advisor